OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží prostřednictvím www.proslavisty.cz.

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.proslavisty.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.proslavisty.cz, společnost ProSKS s.r.o., IČO: 242 90 041, se sídlem 28. Pluku 907/40, Praha 10 - Vršovice, 100 00, telefonní kontakt +420 608 940 695. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel. V případě pochybností musí provozovatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Zasláním (učiněním) objednávky ze strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Objednávku lze měnit, případně zrušit, po předchozí telefonické či emailové domluvě s prodávajícím, která musí být učiněna před expedicí zboží. O expedici zboží je kupující informován emailem. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníků prodávajícího.

Pokud nebude objednávka, u které je zvolen způsob platby převodem na účet, zaplacena kupujícím do 7 dnů od data objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Pokud nebude objednávka, u které je zvoleno převzetí osobně na prodejně, převzata kupujícím do 7 dnů od data objednání, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

Jednotlivé objednávky ověřuje prodávající telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.proslavisty.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena dále), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

V. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Zboží lze doručit i do zaměstnání; i pro tento případ je třeba uvést přesnou adresu a telefonní číslo – zboží bude doručeno do vlastních rukou po předchozí telefonické domluvě. Pro doručení je možné vybrat si jako výdejní místo jednu z poboček Zásilkovna s.r.o. nebo jednu z poboček společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.. Přepravu a doručení zboží na soukromou adresu zajišťuje společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. nebo společnostZásilkovna s.r.o.. Expedice zboží probíhá každý pracovní den.

Dodací lhůta pro objednané zboží, které je skladem, činí 3 pracovní dny, den objednání v to nepočítaje, od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku či kartou a 3 dny od úhrady kupní ceny za zboží v případě platby na účet prodávajícího (není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak, dodací lhůta se vždy řídí zbožím s nejdelší lhůtou dodání).

Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem, popř. telefonicky, a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.

V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo na výdejním místě Zásilkovna s.r.o., resp. u kurýra společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se kterým sepíše reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky nebo je zásilka neúplná, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího ve lhůtě do 3 pracovních dnů, a to e-mailem na adrese: info@prosks.cz

VI. Platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.

U zboží upraveného dle požadavku zákazníka (potisky dresů, podpisy A-týmu, zakázková výroba) je požadována platba za zboží předem v plné výši, teprve až po přijetí platby na účet prodávajícího dojde k vyřízení objednávky.

Platbu za zboží je možno provést hotově na dobírku, online platební kartou na webu poskytovatele platební brány Comgate (poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky, platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány, pro více informací: www.comgate.cz) nebo bezhotovostní platbou na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku je kupní cena za zboží hrazena k rukám kurýra (osoby doručující a předávající zboží). Daňový doklad - faktura na kupní cenu je zaslána elektronicky na zadanou emailovou adresu kupujícího.

Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

Tyto náklady se stanovují na 150 korun + 10 % z ceny objednaného zboží. Kupující bude po odmítnutí převzetí zboží vyzván prodávajícím emailem a telefonicky k uhrazení těchto nákladů na č. účtu 276085834/0300, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Pokud na účet nebudou stanovené náklady připsány do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude po kupujícím částka vymáhána.

Pokud kupující požádá znovu o doručení odmítnuté zásilky, expedice se provádí až po platbě předem na účet 276085834/0300, jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky. Platba za zboží je navýšena o 150 korun za poštovné a balné.

Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena vedle kupní ceny dle ceníku prodávajícího.

Cena za objednávku do ostatních zemí Evropské unie a mimo Evropskou unii se zobrazuje po zadání příslušného státu do kontaktního formuláře.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení poté spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu do sídla jeho provozovny, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pro posouzení dodržení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je okamžik doručení odstoupení a poté vraceného zboží prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Kupující při odstoupení od smlouvy hradí náklady na doručení vráceného zboží prodávajícímu v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm g) zákona č. 89/2012 Sb., stejně jako v případě výměny zboží, kdy je při opětovném doručení účtován poplatek za doručení.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů

U zboží vyrobeného na zakázku (potištěné dresy, kryty) a z hygienických důvodů u spodního prádla a roušek prodávající nevyměňuje velikosti a nelze zboží vrátit.

Reklamační řád

Čl.1 Obecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

Čl.2 Vymezení základních pojmů

Prodávajícím se rozumí společnost ProSKS, s.r.o, sídlem 28. Pluku 907/40, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 242 90 041. Zbožím se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím eshopu na adrese proslavisty.cz, provozovaném společností ProSKS.

Záruční list je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky na zboží.

Reklamací je oznámení zjištěné vady učiněné kupujícím vůči prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla, e-mailem na adresu info@prosks.cz, telefonicky či jinou vhodnou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady a jejích projevů.

Čl.3 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Uvedené však neplatí v případě, že kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo tento rozpor způsobil sám.

Nároky kupujícího na záruku zanikají:

- pokud nebyla vada reklamována v záruční době

- při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím

- při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích

- při užívání, údržbě a zacházení se zbožím v rozporu s návodem k obsluze přiloženým k výrobku výrobcem

- porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil

- poškozením zboží působením živlů

- vady způsobené vlivem živelných katastrof

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

Čl.4 Záruční doba

Základní minimální záruční doba pro spotřební zboží je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a činí 24 měsíců. Je-li záruční doba stanovena zvláštním předpisem, platí tato záruční doba, která musí být uvedena v detailu zboží na internetových stránkách obchodu.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou). Při výměně součástky se nová záruční doba týká pouze této nové součástky.

Čl.5 Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:

- právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

- právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

- právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věc

Čl.6 Způsob reklamace a jejího vyřízení

Reklamace vyřizuje zaměstnanec prodávajícího Marek Vlnas, ProSKS, s.r.o., e-mail: marek.vlnas@proslavisty.cz

Podmínkou řádné reklamace je předložení správného, úplného a čitelně vyplněného záručního listu potvrzeného prodávajícím.

Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.

Reklamační lhůta je třicet dní ode dne podání reklamace, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

Čl.7 Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád a tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2012.

Naposledy změněno: 1. září 2023

ProSKS s.r.o.

Zpět do obchodu